PROGRAM WSPOMAGANIA UCZNIÓW W WYBORZE ZAWODU

„LABORATORIUM” .

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DZIAŁANIEM PROGRAMU ZOSTAJĄ OBJĘTE WSZYSTKIE POWIATY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Program realizowany jest na mocy umowy o partnerstwie zawartej 12 września 2016 r. między:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie, reprezentowanym przez Krzysztofa Marka Nowackiego - Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, a

Warmińsko – Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną, reprezentowaną przez Grzegorza Smolińskiego - Prezesa Zarządu,

a

ALNEA Sp. z o.o. reprezentowaną przez Krzysztofa Kamińskiego – Prezesa Zarządu.

Cele Programu:

1. Wsparcie uczniów w wyborze zawodu poprzez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy.

2. Włączenie pracodawców i organy prowadzące szkoły w realizację szkolnego doradztwa edukacyjno-zawodowego.

3. Wypracowanie wniosków i rekomendacji dotyczących:

a) efektywności obowiązkowego udziału uczniów w wycieczkach zawodoznawczych organizowanych w zakładach pracy różnych branż,

b) rozwiązań organizacyjnych, kadrowych i logistycznych szkół, zakładów pracy oraz JST realizujących Program Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu,

c) wspierania uczniów w wyborze dalszej ścieżki kształcenia lub zawodu oraz dostosowywania kształcenia do potrzeb pracodawców.

Odbiorcy

Odbiorcami Programu są uczniowie trzecich klas gimnazjalnych oraz siódmych i ósmych klas szkół podstawowych.

Założenia ogólne

1. Klasa lub grupa uczniów z danej szkoły uczestniczy w wycieczce edukacyjnej

(zawodoznawczej) w przedsiębiorstwie biorącym udział w Programie „Laboratorium”.

2. Uczestnictwo przedsiębiorstwa polega na złożeniu pisemnej deklaracji przystąpienia do programu. Lista firm, które złożyły deklaracje znajduje się znajduje się na platformie

internetowej laboratorium.ko.olsztyn.pl. Przedsiębiorcy, logując się na platformę, o której mowa powyżej, składają oferty wycieczek w ustalanych przez pracodawcę terminach. Każda firma może złożyć dowolną liczbę ofert wycieczek.

3. Rezerwacja terminów wycieczek przez szkoły następuje po uprzednim zalogowaniu się na platformę laboratorium.ko.olsztyn.pl.

4. Klasa lub grupa uczniów z danego gimnazjum powinna uczestniczyć w 3-4 wycieczkach. Każda firma zaproponuje prezentację około 3-4 zawodów występujących w obszarze jej działania – liczba prezentacji do ustalenia przed wycieczką z koordynatorem szkolnym.

5. Wizyty uczniów odbywać się będą od 15 listopada 2018 r. do 31 maja 2019 r.

6. Po zakończeniu Programu zostanie przeprowadzona ocena jego efektywności.

7. Uczniowie wezmą udział w konkursie dotyczącym problematyki zawodoznawczej.

Zadania Kuratorium Oświaty w Olsztynie i Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

1. Wskazanie osoby do koordynowania zadania w obu instytucjach.

2. Sporządzenie bazy firm, które przystąpiły do Programu oraz we współpracy z administratorem platformy internetowej laboratorium. ko.olsztyn.pl – umieszczenie ich na platformie wraz z danymi kontaktowymi koordynatora z ramienia pracodawcy.

3. Sporządzenie wykazu szkół i osób koordynujących zadanie w obrębie placówki (na platformie www.laboratorium.ko.olsztyn).

4. Koordynowanie rezerwacji wycieczek na platformie.

5. Upowszechnianie informacji o realizacji Programu.

6. Przeprowadzenie oceny efektywności Programu.

7. Udzielanie wszelkiej pomocy technicznej w związku z działaniem platformy laboratorium.ko.olsztyn.pl

Zadania Szkół:

1. Wyznaczenie szkolnego koordynatora Programu.

2. Przekazanie do Kuratorium Oświaty bazy danych kontaktowych, niezbędnych do koordynowania Programu.

3. Rezerwowanie terminów wycieczek na platformie laboratorium.ko.olsztyn.pl.

4. Zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczki zawodoznawczej zgodnie z ramowym programem wycieczki.

5. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas wycieczek, w tym odpowiedniej liczby opiekunów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Informowanie Kuratorium Oświaty i Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę

Ekonomiczną o stanie realizacji zadania.

Zadania Pracodawców:

1. Wyznaczenie koordynatora Programu na terenie firmy.

2. Przeprowadzenie wycieczki zgodnie z przyjętym ramowym programem wizyty, w czasie zarezerwowanym przez szkołę na platformie laboratorium.ko.olsztyn.pl.

3. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas wycieczek na terenie zakładu pracy, w tym przeprowadzenie instruktażu nt. zasad bezpiecznego poruszania się podczas prezentacji stanowisk pracy.

Zadania samorządów terytorialnych:

1. Wyznaczenie koordynatora Programu na terenie gminy.

2. Zapewnienie transportu do przedsiębiorstwa dla uczniów ze szkół, które przystąpiły do programu..

Postanowienia końcowe:

1. Prawidłowość przebiegu programu będzie monitorowana przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

2. Firmy mają prawo używać logo programu i wykorzystywać Program medialnie, informując o uczestniczeniu w Programie.

3. Logo każdej z firm jako współorganizatora Programu będzie umieszczone w materiałach promujących Program.

4. Wszystkie podmioty uczestniczące w Programie zobowiązane są do promocji Programu w swoim środowisku.

5. Uczestnicy Programu będą na bieżąco informowani o przebiegu Programu poprzez okresowe organizowanie konferencji podsumowujących (1 raz w każdym powiecie oraz 1 wojewódzka).