PROGRAM WSPOMAGANIA UCZNIÓW W WYBORZE ZAWODU

„LABORATORIUM” .

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 PROGRAMEM PO RAZ KOLEJNY ZOSTAJĄ OBJĘTE WSZYSTKIE POWIATY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO

Program realizowany jest na mocy umowy o partnerstwie zawartej 12 września 2016 r. między:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie, reprezentowanym przez Krzysztofa Marka Nowackiego - Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, a

Warmińsko – Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną, reprezentowaną przez Grzegorza Smolińskiego - Prezesa Zarządu,

a

ALNEA Sp. z o.o. reprezentowaną przez Krzysztofa Kamińskiego – Prezesa Zarządu.

Cele Programu:

1. Wsparcie uczniów w wyborze zawodu poprzez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy.

2. Włączenie pracodawców i organy prowadzące szkoły w realizację szkolnego doradztwa edukacyjno-zawodowego.

3. Wypracowanie wniosków i rekomendacji dotyczących:

a) efektywności obowiązkowego udziału uczniów w wycieczkach zawodoznawczych organizowanych w zakładach pracy różnych branż,

b) rozwiązań organizacyjnych, kadrowych i logistycznych szkół, zakładów pracy oraz JST realizujących Program Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu,

c) wspierania uczniów w wyborze dalszej ścieżki kształcenia lub zawodu oraz dostosowywania kształcenia do potrzeb pracodawców.

Odbiorcy programu

Odbiorcami Programu są uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego.

Założenia ogólne Program Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „LABORATORIUM. Mój Profil”:

1. Klasa lub grupa uczniów z danej szkoły uczestniczy w wycieczce edukacyjnej ”

(zawodoznawczej) w przedsiębiorstwie biorącym udział w Programie „Laboratorium. Mój Profil

2. Uczestnictwo przedsiębiorstwa polega na złożeniu pisemnej deklaracji przystąpienia do Programu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych koordynatora Programu w Firmie. Lista Firm, które złożyły deklaracje znajduje się znajduje się na platformie internetowej laboratorium.ko.olsztyn.pl

3. Przedsiębiorcy, logując się na platformę o której mowa powyżej, składają oferty wycieczek na tablicy ogłoszeń w ustalanych przez pracodawcę terminach. Każda firma może złożyć dowolną liczbę ofert wycieczek.

4. Rezerwacja terminów wycieczek przez szkoły następuje po uprzednim zalogowaniu się na platformę laboratorium.ko.olsztyn.pl

5. Klasa lub grupa uczniów z danej szkoły powinna uczestniczyć w 3-4 wycieczkach. Każda firma zaproponuje prezentację około 3-4 zawodów występujących w obszarze jej działania – liczba prezentacji do ustalenia przed wycieczką z koordynatorem szkolnym.

6. Wizyty uczniów odbywają się od 02 listopada 2019 roku do 31 maja 2020 roku.

7. Po zakończeniu Programu zostanie przeprowadzona ocena jego efektywności, z jej wynikami zostaną zapoznane wszystkie podmioty realizujące zadanie.

8. Uczniowie wezmą udział w konkursie dotyczącym problematyki zawodoznawczej pn. „Dokumentacja marzeń: Mój zawód - Moja Przyszłość".

Zadania Kuratorium Oświaty w Olsztynie i Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

1. Bieżące uzupełnianie bazy firm, które przystąpiły do Programu poprzez umieszczenie danych adresowych na platformie wraz z kontaktem e-mailowym do koordynatora Programu z ramienia pracodawcy.

2. Uzupełnianie wykazu szkół i osób koordynujących zadanie w szkołach (na platformie www.laboratorium.ko.olsztyn)

3. Koordynowanie rezerwacji wycieczek na platformie.

4. Upowszechnianie informacji o realizacji Programu.

5. Przeprowadzenie oceny efektywności Programu. Program Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „LABORATORIUM. MÓJ PROFIL”

6. Udzielanie wszelkiej pomocy technicznej w związku z działaniem platformy laboratorium.ko.olsztyn.pl

Zadania Szkół:

1. Wyznaczenie szkolnego koordynatora Programu.

2. Przekazanie do Kuratorium Oświaty bazy danych kontaktowych, niezbędnych do koordynowania Programu.

3. Rezerwowanie terminów wycieczek na platformie laboratorium.ko.olsztyn.pl.

4. Zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczki zawodoznawczej zgodnie z ramowym programem wycieczki.

5. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas wycieczek, w tym odpowiedniej liczby opiekunów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Informowanie Kuratorium Oświaty i Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę

Ekonomiczną o stanie realizacji zadania.

Zadania Pracodawców:

1. Wyznaczenie koordynatora Programu na terenie firmy.

2. Przeprowadzenie wycieczki zgodnie z przyjętym ramowym programem wizyty, w czasie zarezerwowanym przez szkołę na platformie laboratorium.ko.olsztyn.pl.

3. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas wycieczek na terenie zakładu pracy, w tym przeprowadzenie instruktażu nt. zasad bezpiecznego poruszania się podczas prezentacji stanowisk pracy.

Zadania samorządów terytorialnych:

Zapewnienie transportu do przedsiębiorstwa dla uczniów ze szkół, które przystąpiły do Programu.

Postanowienia końcowe:

1. Prawidłowość przebiegu programu będzie monitorowana przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

2. Firmy mają prawo używać logo programu i wykorzystywać Program medialnie, informując o uczestniczeniu w Programie. Program Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „LABORATORIUM”

3. Logo każdej z firm jako współorganizatora Programu będzie umieszczone w materiałach promujących Program.

4. Wszystkie podmioty uczestniczące w Programie zobowiązane są do promocji Programu w swoim środowisku.

5. Uczestnicy Programu będą na bieżąco informowani o przebiegu Programu